วิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ การเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

1. โครงการวิจัยเรื่อง     การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ     การเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2                       

2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของคนในชาติ จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาเนื่องจากต้องใช้ภาษาไทยในการศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆ   ซึ่งหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ได้กำหนดให้ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ 

ทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน  ซึ่งได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ทักษะที่มีความสลับซับซ้อนและยากที่สุดสำหรับผู้เรียน คือ ทักษะการเขียน เพราะในการสื่อสารด้วยการเขียนนั้น ผู้เรียนต้องมีความรอบรู้ มีความคิด และสะสมประสบการณ์ต่างๆ ไว้มาก และกลั่นกรองความรู้ที่ได้มาแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อความหมายให้ประจักษ์ (กรมวิชาการ, 2542) 

          ในปีการศึกษา 2552 ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาซ่อมเสริม                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยการจัดการเรียนการสอนนักเรียนต้องมีการจดบันทึก ตอบคำถาม            ตามกิจกรรมภาระงานที่ครูได้กำหนด จากผลการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละชั่วโมง ข้าพเจ้าได้ตรวจสมุดจดบันทึกหรือภาระงาน พบว่า นักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องหลายคำ และเป็นคำที่พบบ่อยในหน่วยการเรียนรู้    เมื่อให้นักเรียนอ่านคำเหล่านั้น ส่วนใหญ่นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง แต่มีปัญหาคือเขียนสะกดคำได้ไม่ถูกต้อง

            ข้าพเจ้าตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้หาวิธีการในการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากในหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนในกลุ่มดังกล่าวมีพัฒนาการด้านทักษะการเขียนสะกดคำที่ถูกต้อง 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

          การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพครูผู้สอนควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรม โดยศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถเลือกกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสม  มีความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อ  อุปกรณ์เพื่อประกอบกับการจัดกิจกรรมที่สามารถแก้ปัญหาได้  (กรมวิชาการ  2539  : 30)    โดยครูจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องสื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ  ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู       โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียน  (ชุมพล  ศรีทองกุล  2543  : 31)

(ก่อ   สวัสดิพาณิชย์  2524)  กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึกไว้ ดังนี้

1. สร้างให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กและลำดับขั้นการเรียนรู้

2. มีจุดประสงค์ว่าจะฝึกในด้านใด แล้วจัดเนื้อหาให้ตรงกับจุดประสงค์ที่วางไว้

3. จัดทำแบบฝึกให้เป็นไปตามลำดับความยากง่าย เพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจ

4. ใช้รูปภาพจูงใจผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลาย

5. คำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแบ่งผู้เรียนตามความสามารถแล้วจัดทำแบบฝึกเพื่อส่งเสริมผู้เรียนแต่ละกลุ่มหรือ รายบุคคลได้ยิ่งดี

6. ในแบบฝึกต้องมีคำชี้แจงง่ายๆ สั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ

7. แบบฝึกต้องมีความถูกต้อง  ทั้งในแง่เนื้อหาสาระและอักขระที่ครูต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน     อย่าให้มีข้อผิดพลาด

8. แบบฝึกควรแบ่งเป็นชุดย่อยๆ แต่ละชุดใช้เวลาไม่นานนัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากกว่าแบบฝึกที่ใช้เวลานาน นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอยากรู้อยากเรียน

9. ควรทำแบบฝึกหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและส่งเสริมให้เกิดความคิด   การใช้อุปกรณ์หรือเกมประกอบแบบฝึก เป็นแนวทางกระตุ้นผู้เรียนที่ดีทางหนึ่ง

10. เมื่อพบข้อผิดพลาดของผู้เรียน หลังจากทำแบบฝึกแล้ว ควรให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไขผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคล 

            การสร้างแบบฝึกควรคำนึงถึงหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้คือ

1. ใช้หลักจิตวิทยา

2. ภาษาง่าย

3. ให้ความหมายต่อชีวิต

4. คิดได้เร็วและสนุก

5. ปลุกเร้าความสนใจ

6. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 

นายชีวิตรี  อยู่สีมารักษ์ (2543)  ได้ทำการวิจัยโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านบทร้อยกรองคำพื้นฐานภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์  จังหวัดนนทบุรี  พบว่าชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งคิดได้เป็นร้อยละ 80 เนื่องจากแบบฝึกแยกแยะเนื้อหาและความรู้ออกเป็นขั้นย่อย ๆ ง่ายแก่การเข้าใจเรียงลำดับต่อเนื่องกัน  ทำให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

นางศิริรัตน์ ศุภนราพรรค์    ( 2544)   ได้ทำการวิจัยโดยใช้ชุดฝึกในการแก้ปัญหาการเขียนคำยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข.  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ  จังหวัดตราด พบว่าชุดฝึกทักษะ    มีประสิทธิภาพปรากฏผลการประเมินผู้เรียนก่อนเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 55.17 และหลังการใช้ชุดฝึกผู้เรียนได้คะแนนร้อยละ 82.60  (http://www.moe.go.th/wijai/52.doc)

4. วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน   15  คน ที่มีปัญหาด้านทักษะการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้น เพื่อใช้เป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป 

5. สมมติฐานการวิจัย

          นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง หลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกการเขียนคำยาก แล้วมีพัฒนาด้านการเขียนได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น 

6. ขอบเขตของการวิจัย 

            1. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2                              ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2552   โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)  สำนักงานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  15  คน  เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive  Sampling) 

          2. ตัวแปร 

1. ตัวแปรต้น      ได้แก่     การใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยาก

2. ตัวแปรตาม    ได้แก่     ความสามารถในการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2                                                                   

       3. ขอบข่ายเนื้อหา

               เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช         ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 

       4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

              ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้เวลาหลังเลิกเรียนวันที่  11 – 22  เดือนกุมภาพันธ์  2552  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552   

7. นิยามศัพท์เฉพาะ

1. คำยาก  หมายถึง คำใหม่ในบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จากหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชและกระทรวงศึกษาธิการ  

          2. นักเรียนที่เขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง  หมายถึง นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ที่พบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    จากหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชและกระทรวงศึกษาธิการ  

          3. ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ หมายถึง เป็นชุดแบบฝึกที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง 

          4. แบบทดสอบการเขียนก่อนเรียนหลังเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยเป็นข้อสอบแบบเขียนคำศัพท์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ซึ่งเป็นคำที่นักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง จำนวน 32 คำ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน   15  คน มีทักษะการเขียนสะกดคำยากได้ถูกต้อง

2. นักเรียนมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้น และสามารถใช้เป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป 

9. วิธีดำเนินการวิจัย

          9.1 ประเภทการวิจัย

          เป็นการวิจัยแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  หน่วยย่อยคือ การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental  Research) 

          9.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  จำนวน  15 คน  ที่มีปัญหาด้านทักษะการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง 

9.3 เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล

                        เครื่องมือวิจัย

          1. แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ  จำนวน 4 ชุด

2. แบบทดสอบการเขียนคำ ก่อนเรียน-หลังเรียน

                  การรวบรวมข้อมูล

                    1. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียนสะกดคำที่ไม่ถูกต้อง  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                        2. สำรวจสภาพการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องและคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านออกในระดับดีแต่เขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

                        3. ผู้วิจัยให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียนสะกดคำ ทดสอบการเขียนสะกดคำก่อนเรียน โดยใช้ข้อสอบการเขียนสะกดคำ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                        4. ผู้วิจัยใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ  จำนวน 4 ชุด  กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

                   5. ผู้วิจัยให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียนสะกดคำ ทดสอบการเขียนสะกดคำหลังเรียน โดยใช้ข้อสอบการเขียนสะกดคำ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

9.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

            จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. ค่าร้อยละ

            คำนวณได้จากสูตร         

            เมื่อกำหนดให้     N          คือจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 70%

                                       คือ จำนวนนักเรียนทั้งหมด

 1. ค่าเฉลี่ย

                        คำนวณได้จากสูตร          X          =           

                        เมื่อกำหนดให้                 X          คือ ค่าเฉลี่ย      

                                                              คือผลรวมของคะแนนทั้งหมด

                                                            N          คือจำนวนนักเรียนทั้งหมด

 1. เปรียบเทียบเกณฑ์ระดับคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่

3.1  เกณฑ์ระดับคุณภาพ คะแนนสอบก่อนเรียน –หลังเรียน

      ดีมาก                            หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง 26 คำ ขึ้นไป

      ดี                                  หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง 22 – 25 คำ

      พอใช้                            หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง 19 – 21 คำ

      ผ่านเกณฑ์การประเมิน    หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง 16 –18   คำ  

      ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง น้อยกว่า 16 คำ

3.2  เกณฑ์คุณภาพคะแนนจากชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำทั้ง 4 ชุด

      ดีมาก                            หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง 32 คำ ขึ้นไป

      ดี                                  หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง 28 – 31 คำ

      พอใช้                            หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง 24 – 27 คำ

      ผ่านเกณฑ์การประเมิน    หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง 20 –23   คำ  

      ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง                        ผู้เรียนเขียนถูกต้อง น้อยกว่า 20 คำ 

ผลการวิจัย 

            เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยาก ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องชีวิตสัมพันธ์  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 15 คน ได้ผลดังตาราง

ตารางที่ 1   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ ก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

คนที่ ชื่อ – สกุล ก่อนเรียน

32 คะแนน

ระดับคุณภาพ หลังเรียน

32 คะแนน

ระดับคุณภาพ ความต่าง
1 เด็กชายสงคราม จงกลกลาง 21 พอใช้ 28 ดีมาก +7
2 เด็กชายพุฒิพงศ์ ธนะนาม 18 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 27 ดีมาก +11
3 เด็กชายอรรถพล นนท์ยะโส 14 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 24 ดี +10
4 เด็กชายอนิวัติ เดียงขุนทด 23 ดี 24 ดี +1
5 เด็กชายทัตภูมิ พลอยมาลี 17 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 27 ดีมาก +10
6 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ เย็นสถิตย์ 14 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 18 ผ่านเกณฑ์การประเมิน +4
7 เด็กชานำโชค พอเณร 13 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 26 ดีมาก +13
8 เด็กชายธีรนัย ตาติจันทร์ 11 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 22 ดี +11
9 เด็กชายไพโรจน์ ตุ้มนิลกาล 17 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 27 ดีมาก +10
10 เด็กชายธนทัต ลีวงศา 20 พอใช้ 31 ดีมาก +11
11 เด็กหญิงพัชรากร ทองนู 27 ดีมาก 31 ดีมาก +4
12 เด็กหญิงศศิรดา ศุภวงค์ชัย 25 ดี 31 ดีมาก +6
13 เด็กหญิงกัญนิดา เรืองฤทธิ์ 26 ดีมาก 30 ดีมาก +4
14 เด็กหญิงคริสตร์มาส คำพรหม 22 ดี 29 ดีมาก +7
15 เด็กหญิงญาณิศา พาพลงาม 18 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 30 ดีมาก +12
16 เด็กหญิงพรรณวดี เฉิดฉาย 22 ดี 28 ดีมาก +6
17 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุขประเสริฐ 14 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 24 ดี +10
18 เด็กหญิงนริศรา วงค์ธรรม 21 พอใช้ 29 ดีมาก +8
19 เด็กหญิงธิดาพร สุวรรณเดช 17 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 26 ดีมาก +9
20 เด็กหญิงเจมจิรา ภาพร 23 ดี 32 ดีมาก +9
21 เด็กหญิงภคพร เปลี่ยนสกุล 12 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 20 พอใช้ +8
22 เด็กหญิงดวงพรรัตน์ เดชศิริ 8 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 18 ผ่านเกณฑ์การประเมิน +10
คะแนนเฉลี่ย ( X ) 18.32   พอใช้ 26.45 ดีมาก  

 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ ก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ มีคะแนนสูงสุด 27 คะแนน คะแนนต่ำสุด 8 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 18.32  ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนสะกดคำในระดับ พอใช้     และผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ  หลังเรียน (Posttest)   โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ มีคะแนนสูงสุด 32คะแนน คะแนนต่ำสุด 18 คะแนน  คะแนนเฉลี่ย 26.45  ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนสะกดคำในระดับดีมาก

 ตารางที่ 2   แสดงระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ  ก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ระดับคุณภาพ ก่อนเรียน(Pretest) หลังเรียน (posttest)
จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ
ดีมาก 2 9.09 15 68.18
ดี 5 22.73 4 18.18
พอใช้ 3 13.64 1 4.55
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ 5 22.73 2 9.09
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ 7 31.82

 

            จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ  ก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 รองลงมา ระดับผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ และ ระดับดี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73

            นักเรียนมีระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ หลังเรียน (Posttest)  โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 รองลงมา ระดับดี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18

 

ตารางที่ 3  แสดงผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ จากชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ จำนวน 4 ชุด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

คนที่ ชุดที่1

10 คะแนน

ชุดที่2

10 คะแนน

ชุดที่ 3

10 คะแนน

ชุดที่ 4

10 คะแนน

รวม

40 คะแนน

ระดับคุณภาพ
1  9 10 7 9 35 ดีมาก
2 9 10 9 7 35 ดีมาก
3 9 7 5 7 28 ดี
4 9 7 7 5 28 ดี
5 8 9 5 8 30 ดี
6 9 7 7 5 28 ดี
7 9 9 9 6 33 ดีมาก
8 8 9 8 6 31 ดี
9 10 8 8 6 32 ดีมาก
10 10 10 9 9 38 ดีมาก
11 10 9 10 9 38 ดีมาก
12 10 9 10 9 38 ดีมาก
13 10 10 8 7 35 ดีมาก
14 10 9 10 10 39 ดีมาก
15 10 9 8 5 32 ดีมาก
16 9 10 8 7 34 ดีมาก
17 9 9 7 8 33 ดีมาก
18 10 10 9 7 36 ดีมาก
19 10 10 8 8 36 ดีมาก
20 10 10 10 7 37 ดีมาก
21 9 9 6 4 28 ดี
22 8 6 6 6 26 พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 9.32 8.91 7.91 7.05  33.18  ดีมาก

 

            จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ จากชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ จำนวน 4 ชุด  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 9.32  8.91  7.91 และ 7.05 ตามลำดับ และมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 4 ชุด เท่ากับ 33.18  ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพของการเขียนสะกดคำ                      อยู่ในระดับดีมาก

อภิปรายผล 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 หลังการสอนโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการเขียนสะกดคำสูงกว่า ก่อนเรียน โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ อาจเป็นเพราะสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

            1. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน ที่ผู้วิจัยนำมาทดลอง มีทักษะการอ่านในระดับดี เพราะการวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ต้องเป็นนักเรียนที่อ่านหนังสือได้แต่มีปัญหาด้านการเขียนสะกดคำที่ไม่ถูกต้อง และผู้ผู้วิจัยต้องการนำนักเรียนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมาพัฒนาด้านทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป

            2. ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ทั้ง 4 ชุด  เป็นสื่อประกอบในการฝึกและพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในแต่ละชุดแบบฝึก มีลักษณะ ของกิจกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ในการฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำได้ดียิ่งขึ้น

            3. แบบทดสอบการเขียนสะกดคำ ก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยในนำเอาคำที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ทั้ง 4 ชุด  มาใช้วัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ ของนักเรียน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการเขียนสะกดคำหลังเรียน โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ สูงกว่า ก่อนเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จดจำคำศัพท์ได้

            จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากจากการจัด         การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ       การเขียนสะกดคำ   ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการเขียนสะกดคำ ได้ดีขึ้น และเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องทักษะการเขียนที่เกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้            ทำให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านการเขียนที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในวิชาต่างๆ

           ข้อเสนอแนะ 

            1. ควรมีการตรวจสอบความคงทนเรื่องทักษะการเขียนสะกดคำกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นระยะ ๆ

            2. ควรมีการจัดทำชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ   เพื่อการพัฒนาทักษะของนักเรียน

 

บรรณานุกรม

1.   กรมวิชาการ  กระทรวง  ศึกษาธิการ.(2542). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

      กรุงเทพมหานคร . โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

2.   ก่อ   สวัสดิพาณิชย์. (2524)  แนวการสอนภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร  . โรงพิมพ์คุรุสภา

3.   การวิจัยการเขียนคำยาก  (4  มีนาคม  2551)

Available URL http://www.moe.go.th/wijai/52.doc                                                                                            

4.   ชุมพล  ศรีทองกุล . (2544) ครูกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  วารสารข้าราชการครู 21

( เมษายน   2544) :31

5.   สมศักดิ์   สินธุรเวญ์และคณะ.(2548)หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดปฏิรูปการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร.สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

6.   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548) หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.  กรุงเทพมหานคร.โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว.

 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ.(2549) หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.  กรุงเทพมหานคร.โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว.

 

ภาคผนวก 

 

                   – แบบทดสอบการเขียนสะกดคำ ก่อนเรียน/หลังเรียน 

                   – ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ 

 

แบบทดสอบการเขียน ก่อนและหลังเรียน 

คำชี้แจง            นักเรียนเขียนคำให้ถูกต้อง  โดยให้ครูอ่านให้ฟังจากคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้

 

1.    หนอน

 1.  นกเอี้ยง
 2. ปลาการ์ตูน
 3. ดอกไม้ทะเล
 4. เก้งหม้อ
 5. นกกระเรียน
 6. กวางผา
 7. เปลือกหอย
 8. ไดโนเสาร์

10.  ผีเสื้อ

         

            1.   ผักกระเฉด

 1. โกงกาง
 2. ผักตบชวา
 3. กระบองเพชร
 4. ปาล์ม
 5. กระโถนฤาษี
 6. ยีราฟ
 7. ธรรมชาติ
 8. สูญพันธุ์

10.  กิจกรรม

 

 1. นักวิทยาศาสตร์
 2. ปัจจุบัน
 3. อุปกรณ์
 4. ผลิต
 5. อากาศ
 6. ซากดึกดำบรรพ์
 7.  ประดิษฐ์
 8. สืบพันธุ์
 9. ปรสิต

10.  หลบภัย

11.  อนุรักษ์

12.  ทรัพยากร

 

แบบทดสอบการเขียนสะกดคำ ก่อนเรียน/หลังเรียน 

เรื่อง คำใหม่ในบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2552

 

ชื่อ…………………………………………………..สกุล………………………………เลขที่………. ชั้น ป. 3/…..

 

1………………………………………….

2………………………………………….

3………………………………………….

4………………………………………….

5………………………………………….

6………………………………………….

7………………………………………….

8………………………………………….

9………………………………………….

10………………………………………..

 

11…………………………………………..

12…………………………………………..

13…………………………………………..

14…………………………………………..

15…………………………………………..

16…………………………………………..

17…………………………………………..

18…………………………………………..

19…………………………………………..

20……………………………………………

21…………………………………………..

 

22……………………………………….

23……………………………………….

24……………………………………….

25……………………………………….

26……………………………………….

27……………………………………….

28……………………………………….

29……………………………………….

30……………………………………….

31……………………………………….

32…………………………………

 

คะแนนเต็ม     32      คะแนน

 

                                                                             คะแนนที่ได้………………คะแนน

ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ที่ 1

 

คำสั่ง:  ให้นักเรียนนำ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ มาเรียงเป็นคำที่ถูกต้อง

          คำที่กำหนดให้เป็นชื่อสัตว์

 

ตัวอย่าง                   ว  ย  า  ค                =        ควาย

1.         น ห น อ                                                =          ……………………….………………

 1.       เ น อี ง้ ย ก                                =          ……………………….………………

 

 1.       ป ร  า น์ ก ล  ตู า                       =          ……………………….………………

 

 1.       ท้ อ ล ะ ด เ ก ไ ม                      =          ……………………….………………

 

 1.       อ ก ม้ ห เ ง้                               =          ……………………….………………

 

 1.       ย น ร ร ะ กี ก เ น                        =          ……………………….………………

 

 1.       ผ  ว  า  ง  ก  า                           =          ……………………….………………

 

 1.       อ ป ย เ ห ลื ก                            =          ……………………….………………

 

 1.       โ ส ไ น์ เ ร ด า                            =          ……………………….………………

 

10.         อี ผื เ ส้                                     =          ……………………….………………

       คะแนนที่ได้………………………

ชื่อ………………………………………………สกุล………………………………………..ชั้น ป……/………

เฉลยการเขียนสะกดคำชุดที่ 1

 1. หนอน
 2. นกเอี้ยง
 3. ปลาการ์ตูน
 4. ดอกไม้ทะเล
 5. เก้งหม้อ
 6. นกกระเรียน
 7. กวางผา
 8. เปลือกหอย
 9. ไดโนเสาร์
 10.  ผีเสื้อ

  

ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ที่ 2

 

คำสั่ง:  ให้นักเรียนเติมอักษรที่หายไปให้ถูกต้อง ตามความหมายที่กำหนดให้

 

ตัวอย่าง         รถบริการรับส่งตามสถานี       ร …… …… ด …… ส ……  …….

                                                                                (รถโดยสาร)

1.อยากดื่ม                                                    ก …….  …….  ห  …….  ย

 

2.ขึ้นตามป่าเลน ชายทะเล ทำฟืน เผาถ่าน           ต้ …….  ……. ก ……..  …….  …….  ง

 

3.ทำโดยมานะบากบั่น                                     …….  ย  …….. ย ……..  ม

 

4.พืชที่มีใบเป็นหนาม มีมากในทะเลทราย            ก …..  ….. บ …….  …….  ……. ……   ช ……

 

5.พืชที่นำมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้                   ป   ……..  ……….  ……….

 

6.พืชที่มีดอกขนาดใหญ่ กลิ่นเหม็น อยู่ในป่าดงดิบ  ก ……  …… โ ……  ……  …… …….  …….

 

7. ชัดเจน  แจ่มแจ้ง                                             ป ……. อะ   จั  …….  ……. 

 

8. เป็นปลาทะเล มีชื่อที่เด็กๆชอบดูทางทีวี              ก  ……..   ……..    ……..  ………

 

9.เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ สูญพันธุ์ไปแล้ว                   ไ …… ……  น ……..  ……..  ……..  ……..

 

10. เป็นสัตว์ที่มีคอยาวที่สุด                                 ยี  ………   ……….    ……….

 

 

 

คะแนนที่ได้………………………

ชื่อ………………………………………………สกุล………………………………………..ชั้น ป……/………

 

เฉลยการเขียนสะกดคำชุดที่ 2

 1. อยากดื่ม
 2. โกงกาง
 3. พยายาม
 4. กระบองเพชร
 5. ปาล์ม
 6. กระโถนฤาษี
 7. ประจักษ์
 8. ปลาการ์ตูน
 9. ไดโนเสาร์
 10. ยีราฟ

 

ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ที่ 3

 

 

คำสั่ง:  ให้นักเรียนเขียนคำ จากคำอ่านต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง         ประ–สบ–กาน                     =        ประสบการณ์

 

 

1.   ทำ – มะ – ชาด                                =          ……………………….………………

 1. อะ – มะ –  ตะ                                  =          ……………………….………………

 

 1. กิด – จะ – กำ                                   =          ……………………….………………

 

 1. วิด – ทะ – ยา – สาด                         =          ……………………….………………

 

 1. ปัด – จุ – บัน                                    =          ……………………….………………

 

 1. อุป – ปะ – กอน                                =          ……………………….………………

 

 1. ผะ – หลิด                                       =          ……………………….………………

 

 1. อะ– หร่อย                                        =          ……………………….………………

 

 1. ซาก – ดึก – ดำ – บัน                        =          ……………………….………………

 

10.  สะ – โหร่ง                                       =          ……………………….………………

 

                                                                        คะแนนที่ได้………………………

 

ชื่อ………………………………………………สกุล………………………………………..ชั้น ป……/………

 

เฉลยการเขียนสะกดคำชุดที่ 3

 1. ธรรมชาติ
 2. อมตะ
 3. กิจกรรม
 4. วิทยาศาสตร์
 5. ปัจจุบัน
 6. อุปกรณ์
 7. ผลิต
 8. อร่อย
 9. ซากดึกดำบรรพ์
 10. โสร่ง

ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ที่ 4

 

 

คำสั่ง:  ให้นักเรียนเขียนคำอ่านที่กำหนดให้ ลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้อง

ซาก – ดึก – ดำ – บัน

อา – กาด 

หลบ – ไพ

สะ – หลาก

สืบ – พัน 

กะ – สัด 

นัก – วิด – ทะ – ยา – สาด

ราด – ชะ – สี   

ข้า – พะ – เจ้า  

ซับ – พะ – ยา – กอน

     

 

 1. สิ่งมีชีวิต มีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยการ…………………………………….
 2. นิทานอิสป เรื่อง …………………..กับหนู  มีคติสอนใจที่มีประโยชน์
 3. ………………………..เป็นลูกเสือสำรอง
 4. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต คือ น้ำ อาหาร และ……………..
 5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น……………………..รัชกาลที่ 9
 6. ในอนาคตผมอยากเป็น……………………………เพราะจะได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
 7. เราทุกคนต้องช่วยกัน……………………….ดิน  น้ำ  อากาศ  ป่าไม้ ไม่ให้ถูกทำลายโดยการกระทำของมนุษย์
 8. ป่าไม้ เป็น………………………………..ทางธรรมชาติ ที่มีประโยชน์มากมาย
 9. นักวิทยาศาสตร์ขุดพบ………………………………………ของไดโนเสาร์ที่ จังหวัดขอนแก่น
 10. นักเรียนจับ…………………………เลือกกลุ่มเพื่อทำโครงงาน

 

 

คะแนนที่ได้………………………

 

ชื่อ………………………………………………สกุล………………………………………..ชั้น ป……/………

 

เฉลยการเขียนสะกดคำชุดที่ 4

 1. สืบพันธุ์
 2. ราชสีห์
 3. ข้าพเจ้า
 4. อากาศ
 5. หลบภัย
 6. นักวิทยาศาสตร์
 7. กษัตริย์
 8. ทรัพยากร
 9. ซากดึกดำบรรพ์
 10. สลาก
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s