วิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่อง : การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

 ชื่อผู้วิจัย                นางสาวนงลักษณ์  ตะเคียนจันทร์

 ชื่อเรื่อง                  การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ

 สภาพปัญหา

                นักเรียนบางคนไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษตามหลักการอ่านได้ 

ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา

                ให้นักเรียนอ่านแบบเรียนและคัดเลือกเด็กที่ไม่สามารถอ่านได้มาทำการฝึกการอ่านในช่วงที่ว่างและหลังเลิกเรียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย

                ต้องการให้นักเรียนฝึกการอ่านตามหลักการอ่านได้ถูกต้อง 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

                วันที่  1 พฤศจิกายน 2552 – 15 กุมภาพันธ์   2553 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. คัดเลือกนักเรียน
  2. จัดทำแบบฝึกการอ่าน 

ผลการดำเนินงาน / ผลการแก้ปัญหาจากการนำไปปฏิบัติจริง

                ฝึกการอ่านอย่างสม่ำเสมอ  และให้อ่านให้ฟัง

สรุปผลการดำเนินงาน

                เด็กสามารถอ่านได้ดีกว่าเดิม

 ตารางการทำวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้วิจัย          นางสาวนงลักษณ์  ตะเคียนจันทร์

ชื่องานวิจัย      การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ

วัน เดือน ปี รายงาน / หัวข้อที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา
ส.ค. 52 1. ชื่อเรื่องที่จะทำการวิจัย  
ส.ค. 52 2.  การเขียนเค้าโครงเรื่อง  
ส.ค.-ก.ย. 52 3.  เอกสารหรือหลักฐานที่จะมาอ้างอิง  
ส.ค.-ก.ย. 52 4.  ขั้นตอนในการดำเนินงาน  
ส.ค.-ก.ย. 52 5.  สังเกตพฤติกรรม  
ก.ย. 52 6.  รวบรวมและสรุปผลการวิจัยเพื่อนำเสนอ  

 ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย

                ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจจะนำไปประยุกต์ใช้

                ผลการวิจัย  พบว่า  เด็กสามารถอ่านได้คล่องขึ้น  ผู้ที่สนใจสามารถนำแบบฝึกนี้ไปใช้ได้

แบบบันทึกพฤติกรรมการอ่าน 

ชื่อ   เด็กชายสัญญา  สุขสมหาญ      ชั้น ป.3/2

ครั้งที่ จำนวนคำ / ประโยค อ่านได้ อ่านไม่ได้
1 10 4 6
2 10 5 5
3 5 4 1
4 10  ประโยค 6 4
5 เนื้อเรื่อง 2  บรรทัด 1 บรรทัด

 แบบบันทึกพฤติกรรมการอ่าน 

ชื่อ   เด็กชายปิยะ  วงษา     ชั้น ป.3/2

ครั้งที่ จำนวนคำ / ประโยค อ่านได้ อ่านไม่ได้
1 10 3 7
2 10 5 5
3 5 3 2
4 10  ประโยค 6 4
5 เนื้อเรื่อง 2  บรรทัด 1 บรรทัด

 แบบบันทึกพฤติกรรมการอ่าน 

ชื่อ   เด็กหญิงญาณิศา   พาพลงาม           ชั้น ป.3/2 

ครั้งที่ จำนวนคำ / ประโยค อ่านได้ อ่านไม่ได้
1 10 3 7
2 10 5 5
3 5 3 2
4 10  ประโยค 6 4
5 เนื้อเรื่อง 2  บรรทัด 1 บรรทัด

 แบบบันทึกพฤติกรรมการอ่าน 

ชื่อ   เด็กหญิงธิดาพร   สุวรรณเดช            ชั้น ป.3/2

ครั้งที่ จำนวนคำ / ประโยค อ่านได้ อ่านไม่ได้
1 10 2 8
2 10 3 8
3 5 3 2
4 10  ประโยค 5 5
5 เนื้อเรื่อง 2  บรรทัด 1 บรรทัด

 แบบบันทึกพฤติกรรมการอ่าน 

ชื่อ   เด็กชายกฤตนัย     มีพวงผล    ชั้น ป.3/2 

ครั้งที่ จำนวนคำ / ประโยค อ่านได้ อ่านไม่ได้
1 10 2 8
2 10 3 7
3 5 2 3
4 10  ประโยค 4 6
5 เนื้อเรื่อง 1  บรรทัด 2 บรรทัด

 ผลการอ่านคำ / ประโยคภาษาอังกฤษ 

สรุปผลได้ดังนี้

                               ชื่อ   เด็กชายสัญญา  สุขสมหาญ     

                                ครั้งที่  1                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   6              คำ

                                ครั้งที่  2                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   5              คำ

                                ครั้งที่  3                 จำนวน     5            คำ           อ่านได้                   4              คำ

                                ครั้งที่  4                 จำนวน  10  ประโยค           อ่านได้                   6              ประโยค

                                ครั้งที่  5                 เนื้อเรื่อง   3   บรรทัด          อ่านได้                   2              บรรทัด

 ผลการอ่านคำ / ประโยคภาษาอังกฤษ

สรุปผลได้ดังนี้            

                ชื่อ   เด็กชายปิยะ  วงษา

                                ครั้งที่  1                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   3              คำ

                                ครั้งที่  2                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   5              คำ

                                ครั้งที่  3                 จำนวน     5            คำ           อ่านได้                   3              คำ

                                ครั้งที่  4                 จำนวน  10  ประโยค           อ่านได้                   6              ประโยค

                                ครั้งที่  5                 เนื้อเรื่อง   3   บรรทัด          อ่านได้                   2              บรรทัด

ผลการอ่านคำ / ประโยคภาษาอังกฤษ 

สรุปผลได้ดังนี้            

                ชื่อ   เด็กหญิงญาณิศา   พาพลงาม          

                                ครั้งที่  1                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   3              คำ

                                ครั้งที่  2                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   5              คำ

                                ครั้งที่  3                 จำนวน     5            คำ           อ่านได้                   3              คำ

                                ครั้งที่  4                 จำนวน  10  ประโยค           อ่านได้                   6              ประโยค

                                ครั้งที่  5                 เนื้อเรื่อง   3   บรรทัด          อ่านได้                   2              บรรทัด

 ผลการอ่านคำ / ประโยคภาษาอังกฤษ 

สรุปผลได้ดังนี้    

               ชื่อ   เด็กหญิงธิดาพร   สุวรรณเดช           

                                ครั้งที่  1                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   2              คำ

                                ครั้งที่  2                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   2              คำ

                                ครั้งที่  3                 จำนวน     5            คำ           อ่านได้                   3              คำ

                                ครั้งที่  4                 จำนวน  10  ประโยค           อ่านได้                   5              ประโยค

                                ครั้งที่  5                 เนื้อเรื่อง   3   บรรทัด          อ่านได้                   2              บรรทัด

 ผลการอ่านคำ / ประโยคภาษาอังกฤษ

 สรุปผลได้ดังนี้  

                ชื่อ   เด็กชายกฤตนัย     มีพวงผล

                                ครั้งที่  1                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   2              คำ

                                ครั้งที่  2                 จำนวน   10           คำ           อ่านได้                   3              คำ

                                ครั้งที่  3                 จำนวน     5            คำ           อ่านได้                   2              คำ

                                ครั้งที่  4                 จำนวน  10  ประโยค           อ่านได้                   4              ประโยค

                                ครั้งที่  5                 เนื้อเรื่อง   3   บรรทัด          อ่านได้                   1              บรรทัด

 สรุปการวิจัย

 

                จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มที่วิจัย  ปรากฏว่า  นักเรียนกล่มนี้มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและมีความพยายามที่จะฝึกอ่านด้วยตนเองมากขึ้น  และในขณะเดียวกันนักเรียนสามารถอ่านได้บ้างตามศักยภาพของตนเอง

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s